(هفت)
    (هفت)  
در یا  *** با موجهای دیوانه وارش *** شعر های عاشقانه می خواند *** بی گمان  *** شاعری غرق شده است
 

متن کامل مجموعه از زبان زخم ها را   اینجا  بخوانید

 

()        link        ۱۳۸٥/٥/۱٠ - محمد رضا رستم پور