(هفت)
    (هفت)  
در یا  *** با موجهای دیوانه وارش *** شعر های عاشقانه می خواند *** بی گمان  *** شاعری غرق شده است
 

بی رام نام و نان

 با پیکری زخمی و روحی عاشق

 به تاخت می رود

لاک پشت نیست اندیشه ی من

که زیرو  روش کند

                     هوس هر رهگذری

 

()        link        ۱۳۸٥/۳/٢ - محمد رضا رستم پور