(هفت)
    (هفت)  
در یا  *** با موجهای دیوانه وارش *** شعر های عاشقانه می خواند *** بی گمان  *** شاعری غرق شده است
 

سلام دوستان آثار کُر دی و یا مرتبط با ادبیات کُر دی ام را درhref="http://hamrepersianblog.ir">هام ری

()        link        ۱۳۸٤/٢/۱٩ - محمد رضا رستم پور