سفيدبرفی - (هفت)
    (هفت)  
در یا  *** با موجهای دیوانه وارش *** شعر های عاشقانه می خواند *** بی گمان  *** شاعری غرق شده است
سفيدبرفی

اين هم يک غزل تازه تقديم به شما دوستان

 سفيد برفي
ميان هرم دروغين عشق حرفی من
چه زود آب شدی ای سفيد برفی من
چه زود اب شد آن روح با صلابت تو
کنار خشکی بی روح نحو و صرفیمن
تو فکر جاری رودی و جا نمی گيری
ميان برکه ی دور از خيال ژرفی من
تودرسكوت خودت حل شدی که لونرود
غرور خالی و پوشالی شگرفی من
بر آب ساخت آن خانه ی خيالی را
کلاغ قصه ي تلخ سفيد برفی من
undefined

()        link        ۱۳۸٤/٢/۱٠ - محمد رضا رستم پور