خانواده ی دکتر ارنست - (هفت)
    (هفت)  
در یا  *** با موجهای دیوانه وارش *** شعر های عاشقانه می خواند *** بی گمان  *** شاعری غرق شده است
خانواده ی دکتر ارنست

به قرص کامل ماه  می ماند

و تا قرص هایش کامل شوند

ماه به ماه

نان آور دارو خانه ها شدیم

حرف ندارد حرف ندارد

ما صدای خنده ی خود را

روی تصویرش گذاشتیم

که شما فکر کنید

خوشبختی افسانه نیست

این دختر یک فرشته است

یک فرشته......

ما هم

به سازمان بهزیستی سپردیمش

برای بال درمانی

و

برج بلند بانک ها را

بر بالهایش آویزان کردیم

که نتواند به آسمان بر گردد

ویزیت دکتر

به نام بلند فامیلی مان

بلند بلند خندید

و ما از خجالت

فیلسوف شدیم

و گفتیم

انسان تنهاست........ انسان تنهاست........

حالا دارد  باورمان می شود

که جزایر تنها

و خانواده ی دکتر ارنست

حقیقت دارند.

 

 

 نظر شما

()        link        ۱۳۸٧/٥/۱٢ - محمد رضا رستم پور