(هفت)
    (هفت)  
در یا  *** با موجهای دیوانه وارش *** شعر های عاشقانه می خواند *** بی گمان  *** شاعری غرق شده است
 

ماهی ها بیرون پریده اند

تا برای عطر آمدنت پروانه شوند

من

لحظه ی تحویل سال را

تا دیدن دوباره ی تو پشت در گذاشته ام

ودیدن دوباره ی تو

به وقت گل نی تنظیم شده است

بیچاره ماهی ها،

بیچاره من،

بیچاره این سال

که هیچکس تحویلش نمی گیرد.

()        link        ۱۳۸٧/۱/٢۱ - محمد رضا رستم پور