(هفت)
    (هفت)  
در یا  *** با موجهای دیوانه وارش *** شعر های عاشقانه می خواند *** بی گمان  *** شاعری غرق شده است
 

گلوله ها خيره به آسمان!.......

پرنده شدنم

 را پيش از خودم حدس زده اند.

()        link        ۱۳۸٦/۱۱/٢٧ - محمد رضا رستم پور