(هفت)
    (هفت)  
در یا  *** با موجهای دیوانه وارش *** شعر های عاشقانه می خواند *** بی گمان  *** شاعری غرق شده است
 

با پوزش از دوستان عزیزم

تا پرشین راه بیفته در این

نشانی هستم

http://haftkat.blogfa.com/

()        link        ۱۳۸٦/٥/۱٥ - محمد رضا رستم پور