(هفت)
    (هفت)  
در یا  *** با موجهای دیوانه وارش *** شعر های عاشقانه می خواند *** بی گمان  *** شاعری غرق شده است
 

یک شعر کوتاه تازه

تا سطل زباله

به مقام زلال آيينگي برسد

ماه و آب

 به هم آميخته اند

()        link        ۱۳۸٦/٤/٧ - محمد رضا رستم پور