(هفت)
    (هفت)  
در یا  *** با موجهای دیوانه وارش *** شعر های عاشقانه می خواند *** بی گمان  *** شاعری غرق شده است
 

خداوند

ايوب صدايم مي زند

من

شناسنامه ام را بالا گرفته ام

كه نامم  محمد رضا ست

و سالهاست

كه حرف هيچكدام

در گوش ديگري كارساز نيست.

()        link        ۱۳۸٦/٢/٢ - محمد رضا رستم پور