(هفت)
    (هفت)  
در یا  *** با موجهای دیوانه وارش *** شعر های عاشقانه می خواند *** بی گمان  *** شاعری غرق شده است
 

روی دست خدا مانده ام

بین راندن از پدر

ودعای مادر

()        link        ۱۳۸٥/۱٢/٦ - محمد رضا رستم پور