(هفت)
    (هفت)  
در یا  *** با موجهای دیوانه وارش *** شعر های عاشقانه می خواند *** بی گمان  *** شاعری غرق شده است
 

دو شعر کوتاه تازه

۱

لجبازی دیرینه ایست

هیچکس حاضر نیست

  کنار بکشد

               عوض بشود

 نه من !

         نه دنیا!

۲

از روباه و انجیر خرابش که بگذریم

بر شاخه شیرین تری

نداشته باشمت بهتر!

  بهتر می بینمت

()        link        ۱۳۸٥/٩/٢ - محمد رضا رستم پور