(هفت)
    (هفت)  
در یا  *** با موجهای دیوانه وارش *** شعر های عاشقانه می خواند *** بی گمان  *** شاعری غرق شده است

عناوین مطالب وبلاگ (هفت)

۱۳۸۸/۳/٢۸ :: ۱۳۸۸/۳/٢۸
۱۳۸٧/۱٠/۳ :: ۱۳۸٧/۱٠/۳
خانواده ی دکتر ارنست :: ۱۳۸٧/٥/۱٢
۱۳۸٧/۳/۱٩ :: ۱۳۸٧/۳/۱٩
۱۳۸٧/۱/٢۱ :: ۱۳۸٧/۱/٢۱
۱۳۸٦/۱۱/٢٧ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٧
۱۳۸٦/٩/۱۳ :: ۱۳۸٦/٩/۱۳
۱۳۸٦/۸/۸ :: ۱۳۸٦/۸/۸
۱۳۸٦/٥/۱٥ :: ۱۳۸٦/٥/۱٥
۱۳۸٦/٤/٧ :: ۱۳۸٦/٤/٧
۱۳۸٦/٢/٢٩ :: ۱۳۸٦/٢/٢٩
۱۳۸٦/٢/٢ :: ۱۳۸٦/٢/٢
۱۳۸٥/۱٢/٢٢ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٢
۱۳۸٥/۱٢/٦ :: ۱۳۸٥/۱٢/٦
۱۳۸٥/۱۱/٩ :: ۱۳۸٥/۱۱/٩
۱۳۸٥/۱٠/٧ :: ۱۳۸٥/۱٠/٧
۱۳۸٥/٩/٢ :: ۱۳۸٥/٩/٢
۱۳۸٥/٧/٢۱ :: ۱۳۸٥/٧/٢۱
تجربه های کوتاه :: ۱۳۸٥/٦/٢٥
۱۳۸٥/٥/۱٠ :: ۱۳۸٥/٥/۱٠
دوست داشتن دیگران را از یاد نبرده ام :: ۱۳۸٥/٤/۱٧
۱۳۸٥/۳/٢٢ :: ۱۳۸٥/۳/٢٢
۱۳۸٥/۳/٢ :: ۱۳۸٥/۳/٢
۱۳۸٤/۱٠/۱٠ :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٠
۱۳۸٤/٢/۱٩ :: ۱۳۸٤/٢/۱٩
سفيدبرفی :: ۱۳۸٤/٢/۱٠
۱۳۸۳/۱۱/۱ :: ۱۳۸۳/۱۱/۱
۱۳۸۳/۱٠/۱٥ :: ۱۳۸۳/۱٠/۱٥