(هفت)
    (هفت)  
در یا  *** با موجهای دیوانه وارش *** شعر های عاشقانه می خواند *** بی گمان  *** شاعری غرق شده است
 

چند شعر کوتاه دیگر

۱

رقص بلد نیستم

نه با نی مولوی

 نه با می خیام

در این چهار گوش بی گوش

ساز هم ساز خودم!

۲

آیینه گل داده است

پیچک گیسوان تو

غوغا می کند.

۳

هزار شیطان

در درونم عربده می کشند

و هنوز

به بال های یک فرشته فکر می کنم.

۴

در یا

با موجهای دیوانه وارش

شعر های عاشقانه می خواند

بی گمان

شاعری غرق شده است

۵

با بالهای مقوایی

به اوج گرفتنم می بالم

اما این نخ......

آه این نخ.....

رویای پرنده شدنم را

به زمین گره زده است.

()        link        ۱۳۸٥/٧/٢۱ - محمد رضا رستم پور